مسکونی

چاره جدید برای کمبود فضای سبز

چاره جدید برای کمبود فضای سبز

یکی از معضلات جدید در شهر های مدرن کمبود فضای سبز هست به همین علت ما در پروژه مجموعه مسکونی پنج تن شروع به ساخت واحر هایی با تراس های سبز کردیم که شامل گلدان های بزرگی هست که بتوان در اون گیاهانی به بلندای درخت گذاشت در اون .

چاره جدید برای کمبود فضای سبز
چاره جدید برای کمبود فضای سبز

کار دیگری که در این پروژه انجام شده ایجاذثد سابثیه بان های سبز هست که جلوه فوق العاده ای هم برای ساکنین هم برای عابرین میدهد

چاره جدید برای کمبود فضای سبز